Visie 2020 - 2025

intro

Limburg: een vaste waarde binnen de Vlaamse Meeting Industry

Het MICE (Meetings, Incentives, Conferences en Events/Exhibitions) toerisme is meer dan een manier om het aantal overnachtingen in Limburg te doen stijgen. Het kan Limburg namelijk internationaal positioneren als innovatieve, leefbare en duurzame economische regio.

BLCB is de organisatie die daar aan wil bijdragen door niet alleen te kijken naar korte termijn resultaten voor de toeristische ondernemer, maar ook naar lange termijn resultaten die impact hebben op de woon/werk/leef en bezoekers omgeving in Limburg.

Het doet ons goed dat niet alleen de grotere steden, toeristische ondernemers en kennisinstellingen aangesloten zijn bij het BLCB, maar ook de kleinere steden en hun ondernemers nu hebben aangegeven te willen inzetten op het MICE toerisme. Hierdoor wordt het merk ‘Zakelijk Limburg’ alleen maar sterker en professioneler.

Hoe we dat doen? Dat lees je hier in het plan, maar we kunnen alvast een tip van de sluier oplichten dat het woord ‘SAMEN’ het toverwoord zal zijn.

Door samen te werken met onze toeristische partners, steden, gemeenten en kennisinstellingen kunnen we er voor zorgen dat zakelijke groepen hier succesvol zijn. Het heruitvinden begint hier…

Door samen te werken met partners zoals UHasselt, de Hoge Scholen PXL en UCLL, LRM en POM willen we kijken naar hoe we congressen als middel kunnen inzetten om resultaten te creëren die impact hebben op de economische groei van Limburg. Dit bereiken we onder meer door leads te genereren die gelinkt zijn aan onze zeven economische groeisectoren en thema’s. Deze zeven zijn: Health & Care, Climate & Energy, HighTech, Construction, Leisure Economy en Logistic & Mobility.

De laatste jaren zagen we ook een groeiende interesse vanuit kleinere steden, gemeenten en ondernemers om in te zetten op de corporate markt. En we kregen dan ook vanuit hen de vraag om in te kunnen stappen bij het BLCB. Om zo op een laagdrempelige manier MICE kennis op te doen en mee te doen aan de BLCB activiteiten zoals salestrainingen en salesactiviteiten. Daarom zijn we opnieuw gaan kijken naar onze doelstellingen en kwamen tot de conclusie dat het voor het BLCB goed is om naast de associatiewerking ook een corporate werking te hebben. Dit vergroot niet alleen ons aanbod en zichtbaarheid binnen de Meeting Industry, maar geeft ook meer mogelijkheid om impact te creëren als congresbureau. Immers, de corporate werking (teambuildings, incentives en vergaderingen) heeft een snellere leadtime en levert korte termijn resultaten en dat is een groot voordeel voor de MICE -ondernemers in Limburg.

Met Limburg als vaste waarde binnen de Vlaamse Meeting Industry én als vaste waarde binnen Visit Flanders willen we nationaal én internationaal Limburg op de kaart zetten.

Reinventing is our nature,

Jeroen LUYS
directeur
Igor PHILTJENS
gedeputeerde
voorzitter Toerisme Limburg

Swot-Analyse

Limburg als
zakelijke bestemming

De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald. De term SWOT-analyse bevat de vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats

SWOT-ANALYSE

Strenghts

 • Samenwerking tussen de initiatiefsteden Hasselt en Genk, onder de coördinerende rol van het BLCB, heeft de provincie als MICE bestemming bekender gemaakt
 • Centrale ligging binnen de Euroregio, nabijheid van nationale en internationale vliegvelden en een filevrije (bereikbare) provincie
 • Communicatiethema ‘Reinventing is our Nature’ is nog altijd sterk toepasbaar op de verschillende MICE verhalen in Limburg
 • Aaanwezige kennisinstellingen, onderzoekscentra, campussen en incubatoren zorgen er voor dat Limburg professioneel overkomt en trekt associatiecongressen aan
 • Samenwerkingsovereenkomst Visit Flanders leidt tot leadaanvragen en betere marktbewerking in het buitenland
 • Limburg is onverwacht verrassend (hidden gem)
 • De wil van het beleid om de economische speerpunten op de kaart te zetten
 • Extra middelen beschikbaar voor BLCB

Weaknesses

 • Buiten Vlaanderen nog geen grote naamsbekendheid als MICE bestemming
 • Er is een ruim, maar versnipperd aanbod in Limburg qua MICE initiatieven. Er mist nog een rode draad die het allemaal verbindt (connecting the dots)
 • De openbaar vervoersmogelijkheden en (inter)nationale treinen tussen de steden en MICE-locaties zijn nog te beperkt
 • Beperkte congreslocaties buiten Genk
 • Beperkte inzicht van de fijnmazige netwerken binnen de verschillende kennisplatformen
 • Binnen Limburg weten de actoren binnen de kennisspeerpunten niet wat het BLCB is en wat we voor hen kunnen betekenen
 • Limburg heeft veel eendaagse corporate meetings en mist duidelijk de meerdaagse meetings
 • Actoren binnen de kennisspeerpunten missen een bepaalde trots om een congres in hun Limburg te organiseren.

Opportunities

 • De wil tot samenwerking vanuit Maastricht
 • De speerpuntdomeinen van verschillende Limburgse organisaties (zoals LRM, POM, Economie Provincie, UHasselt, etc.) vertonen veel overeenkomsten. BLCB kan een partner zijn om congressen rondom bepaalde thema’s hier naar toe te halen
 • De instapmogelijkheid voor kleinere steden/gemeentes bij het BLCB kan leiden tot een opwaartse beweging in het MICE toerisme in heel Limburg.
 • Door in te zetten op natuur, ruimte en CSR (maatschappelijke impact programma’s), kan het BLCB en Limburg zich onderscheiden van andere Vlaamse MICE bestemmingen.
 • Door beleving toe te voegen aan ons Why Limburg verhaal, kunnen we de Limburgse assets goed inzetten
 • Door toenemende ‘Bleisure’ verblijven (combinatie van zakenreizen en activiteiten) ontdekt de zakelijke bezoeker de Limburgse troeven. Dit kan zorgen voor een herhaalbezoek in de vrijetijdssfeer.

Threats

 • Gezien bedrijven /mensen steeds minder hun ecologische voetafdruk wensen achter te laten zal er bewuster gekozen worden naar welke bestemmingen ze gaan en hoe ze er kunnen komen
 • Alsmaar toenemende concurrentie in MICE Markt
 • Klanten worden steeds kritischer en veeleisender

Strategie 2020-2025

Vanaf 2019 was er een duidelijke focus binnen het BLCB: het aantrekken van associatiecongressen naar Limburg. Geheel in lijn met Visit Flanders, was het doel om zoveel mogelijk congressen (minimaal 12 per jaar per 2021) rondom de Limburgse kennisthema’s te organiseren. Doordat de partnersteden Hasselt, Genk en Lommel zich voornamelijk richtten op de corporate markt, konden we op deze manier gezamenlijk verder werken aan economische en toeristische doelen op korte en lange termijn.

Toch zagen we ook een groeiende interesse vanuit kleinere steden, gemeenten en ondernemers om in te zetten op de corporate markt. Daarom willen deze kleinere steden en partners ook een partnership met het BLCB om zo op een laagdrempelige manier MICE kennis op te doen en mee te doen aan de activiteiten van het BLCB zoals salestrainingen en salesactiviteiten.

Door deze interesse zijn wij opnieuw gaan kijken naar onze doelstellingen en kwamen tot de conclusie dat het voor het BLCB goed is om naast de associatiewerking ook een corporate werking te hebben. Dit vergroot niet alleen ons aanbod en zichtbaarheid binnen de Meeting Industry, maar geeft ons ook meer mogelijkheid om impact te creëren als congresbureau. De corporate werking (teambuildings, incentives en vergaderingen) heeft een snellere leadtime en levert korte termijn resultaten. Dit is een groot voordeel voor de MICE -ondernemers in Limburg.

Om zowel de associatie én corporate markt te bedienen, heb je geld en mankracht nodig. Voor de legislatuur 2020-2024 heeft gedeputeerde Igor Philtjens, extra middelen vrijgemaakt hiervoor. Dat betekent dus dat we onze huidige werking gaan uitbreiden. Van BLCB naar BLCB 2.0.

2018-2019

2020-2025

Strategie 2020-2025

Associatiewerking

 • Een associatiecongres wordt georganiseerd door een vereniging (associatie) over een bepaald onderwerp binnen een bepaald vakgebied.
 • Deze associaties komen op regelmatige basis samen: jaarlijks, tweejaarlijks en afgeleid van de grotere congressen worden ook eventueel kleinere meetings/ workshops georganiseerd
 • De bestemming wordt bepaald aan de hand van waar de leden van die vereniging gelokaliseerd zijn.
 • Het congres wordt afgewisseld van continent, regio en landen
 • Een lokaal verenigingslid/ vakgenoot dient het initiatief te nemen om het congres in zijn land te hosten, dit betekent ook samenstelling van het programma en andere praktische en inhoudelijke zaken.
 • Vervolgens moet een bidbook worden ingediend en vinden er site inspecties plaats.
 • De beslissing over de bestemming wordt door het associatiebestuur genomen, of er wordt door de leden gestemd.

Met de associatiewerking willen we een stempel drukken en een bijdrage leveren aan de toekomst van Limburg. Dit klinkt ambitieus en dat is het ook, maar daarmee willen we laten zien dat het BLCB meedenkt aan een lange termijn visie voor Limburg en niet alleen focust op korte termijn resultaten.

Een congres binnenhalen is een traject van een lange adem, maar als we een bid winnen, is dat niet alleen gunstig voor de toeristische ondernemers (hotels, congreslocaties, dinerlocaties, winkeliers, transport, etc.), maar ook voor de kennisindustrie van de regio, zoals de incubatoren, campussen, universiteit, onderzoekscentra, hoge scholen en ziekenhuizen en natuurlijk de ondernemers uit het vakgebied zelf. Door een internationaal congres hier te organiseren, wordt de regionale kennis wereldwijd op de kaart gezet en kan het congres bijdragen aan het imago van Limburg als professionele kennisregio. Hiermee creëren we samen een aantrekkelijke woon/leef/toerisme omgeving voor bewoners, start-ups, bedrijven en zakelijke bezoekers.

Het gaat er bij een associatiewerking niet om dat we zo veel mogelijk congressen binnenhalen, maar dat we ons focussen op de congressen met de meeste (maatschappelijke) impact. Dit bereiken we onder meer door leads te genereren die gelinkt zijn aan onze economische groeisectoren en thema’s. Het is dan ook belangrijk om netwerken en samenwerkingen op te zetten met lokale instellingen die ook hier belang bij hebben zoals LRM, POM, UHasselt en de economische clusters van de provincie.

Als we kijken naar de Limburgse speerpunten en ook die van Vlaanderen 2050 erbij pakken, dan zien we de volgende 7 thema’s voor Limburg waar het BLCB zich op kan focussen:

Health & Care Climate & Energy HighTech Construction Leisure Economy Logistic & Mobility
LRM
UHasselt
POM
Economie Provincie
Visie 2050 Vlaanderen

Het BLCB neemt de rol van lead researcher (het onderzoeken van potentiële opportuniteiten) op zich, van lead developer (aanspreken en uitwerken van gevonden opportuniteiten) en bid manager (praktische organisatie van de offerte).

De eerste taak van het BLCB is om de vakspecialisten aan te moedigen dat ze initiatiefnemers worden van congressen die in Limburg georganiseerd kunnen worden. Dit betekent dat het BLCB onderzoek doet naar de verschillende kennisspeerpunten binnen Limburg en kijkt wie de lokale actoren zijn.

 • Zodra die gedetecteerd zijn, wordt er aan de communities/passiegroepen gevraagd naar hun doelstellingen. Welke thema’s binnen hun vakgebieden willen ze (internationaal) belichten en welke inhoud willen ze daar aan geven?
 • Een ambassadeursprogramma helpt bij het committeren van deze actoren aan het organiseren van congressen in eigen regio. Toerisme Vlaanderen en het BLCB kijken samen naar het opzetten van een dergelijk ambassadeursprogramma

Een andere belangrijke taak van het BLCB is in dit proces om de vakspecialist (onderzoeker, professor, chirurg, etc.) te ontzorgen en te ondersteunen bij de niet-inhoudelijke zaken in het voortraject van een congres. Zaken die voornamelijk de bestemming als dé ideale congreslocatie in de spotlight zetten.

 • Dit houdt in dat we zoveel mogelijk helpen met de promotie van Limburg en/of één van de Limburgse steden als congresbestemming.
 • Verzorgen we, al dan niet in samenwerking met lokale PCO, een bidbook met budget
 • Geven wij (inter)nationale presentaties over de bestemming op bijv. congressen of bij stakeholders van desbetreffend congres
 • Organiseren en begeleiden wij de site inspectie voor boardleden
Door middel van een exclusief datasysteem van ICCA (International Congress and Convention Association) kan het BLCB nagaan of bepaalde congressen over bepaalde onderwerpen passen binnen Limburg.

Het BLCB is geen Professional Conference Organizer (PCO) en dat betekent dat we niet zelf congressen organiseren. Eenmaal het bidbook gegund is, zal een PCO samen met de Local Organization Commitee (LOC) het congres organiseren.

Buiten bovenstaande rolomschrijving van het BLCB zijn er ook gerichte activiteiten om ons netwerk te vergroten en onze bestemming te promoten binnen deze associatiewerking.

 

Strategie 2020-2025

Corporate werking

 • Hierbij richt het BLCB zich op commerciële bedrijven die buitenshuis teambuildings, vergaderingen, incentives en evenementen organiseren.
 • We concurreren hier met steden en gebieden die ook in het groen liggen en zichzelf als gastvrij en bourgondisch bestempelen. We moeten dus focussen op de onderscheidende elementen van Limburg zoals: de gunstige ligging aan de grenzen met Nederland en Duitsland, op goede afstand van Brussel, het mijnerfgoed, de kleinschaligheid van het meeting aanbod in de steden, het avontuurlijke groen, de kenniscampussen, etc.
 • Corporate bedrijven hebben een winstoogmerk en dat betekent dat een event dat buitenshuis wordt georganiseerd een toegevoegde waarde moet zijn voor hun targets.
 • De leadtime van aanvragen is kort en het is geen lang en ingewikkeld proces. Na een aanvraag weet je vaak kort daarna al of het doorgaat. Dit levert snelle resultaten.
 • De contacten bij de corporate bedrijven zijn management assistenten, event managers, communicatie afdelingen, etc.
 • We komen met hen in contact door salesdrives en netwerkevents te organiseren of bij te wonen, of via intermediairs zoals eventbureaus, dmc’s en incentive bureaus.

Zoals beschreven in de inleiding gaat het BLCB vanaf 2020 ook weer volledig inzetten op de corporate markt om zo de vraag van de kleinere steden, gemeenten en hun ondernemers tegemoet te komen.

De steden Hasselt en Genk hadden reeds een corporate werking en zullen deze werking samen met het BLCB voortzetten. Naast Hasselt en Genk zal het BLCB vanaf 2020 ook andere steden en gemeenten (en hun ondernemers) begeleiden om het MICE toerisme binnen hun stad ook op de kaart te zetten.

 • Netwerk vergroten en versterken van corporate contacten en contacten van intermediairs
 • Deelname aan corporate salesevents
 • Coördineren van eigen salesevents waar Limburgse partners bij betrokken worden
 • Ondersteunen van de steden in hun corporate werking
 • Trainingen/educationals verzorgen voor de professionalisering van de Limburgse MICE ondernemer
 • Leads genereren en doorsturen naar de steden en ondernemers. De follow-up zal in eerste aanleg gebeuren door het BLCB, de verdere follow-up (bevestigen, prijsonderhandelingen, etc.) gebeurt door de ondernemers en steden zelf.

Strategie 2020-2025

Algemene werking BLCB

Om er voor te zorgen dat het BLCB hét toegangsportaal wordt voor MICE Limburg, dient er niet alleen buiten Limburg gepromoot en genetwerkt te worden, maar dient er, vanzelfsprekend, ook een solide werking binnen Limburg en op kantoor te zijn. Hierin zijn 3 hoofdtaken terug te leiden: meten is weten, communicatie en community building.

01. Meten is weten

Het BLCB wil niet alleen laten zien wat we doen, maar ook of we het goed doen. De doelen die we jaarlijks opstellen zijn vertaald naar tastbare resultaten die een objectieve evaluatie en gerichte bijsturing mogelijk maken.

Hiervoor hebben wij o.a. de volgende instrumenten nodig:

Customer Relationship Management (CRM)

CRM is een Engelstalige benaming voor een datasysteem waar klantrelaties in beheerd worden. Visit Flanders heeft een uitgekiend systeem voor het bijhouden van hun contacten en leads en het BLCB kan daar op inloggen om de salestrajecten te volgen. Omdat we binnen het BLCB ook willen aantonen dat wat we doen, iets oplevert, wordt de komende jaren tijd geïnvesteerd om een dergelijk systeem te implementeren en te hanteren.

Meeting barometer

Elk kwartaal wordt het aantal vergaderingen, congressen en andere corporate events bijgehouden in de Limburgse Meeting Barometer. Dit gebeurt in samenwerking met meer dan 20 partners in Limburg. Op deze manier maken we het niet alleen inzichtelijk hoe het aantal aanvragen verloopt, maar kijken we ook met name waar de groei en ontwikkeling zit. Deze cijfers worden ook gedeeld met internationale organisaties zoals ICCA, zodat we op de ranking komen van de 500 congressteden wereldwijd. Het BLCB zit ook in een taskforce groep van Visit Flanders om met hen samen te werken naar een digitale Meeting Barometer. Verwacht wordt dat deze in het najaar van 2020 uitkomt. Doordat alle congressteden en regio’s mee doen in deze meting, wordt het mogelijk voor de conventionbureaus om te benchmarken en te evalueren hoe we het doen ten opzichte van onze Vlaamse concullega’s.

Aanvragen overzichten

Het BLCB stuurt aan op een werking waar de aanvragen direct naar de Limburgse steden gaan (daardoor is het moeilijk om het exacte aantal leads via het BLCB te meten). De aanvragen die rechtstreeks bij ons binnenkomen, worden gefilterd en dan doorgestuurd naar de partners. Elke partner die een aanvraag krijgt, wordt geteld als een ‘lead’.

Deze leads worden door het BLCB bijgehouden in een document en besproken binnen de verschillende stakeholders-overleggen.

De rol van de ontvangende partij is te zorgen voor een goede follow-up door niet alleen de aanvraag snel en adequaat te beantwoorden, maar ook door na te gaan waarom deze aanvraag wel/niet doorgaat bij hen.

02. Communicatie

Wie we zijn, wat we doen en met name hoe we kunnen helpen, zijn zaken waar we al sinds de opstart mee bezig zijn, maar waar we nog meer en betere uiting aan kunnen geven door nieuwsbrieven, website, brochures en persberichten te lanceren. In lijn met Toerisme Limburg gaan we aan de slag om ons te transformeren van BLCB naar Visit Limburg.be/Convention Bureau.

We gaan een website bouwen waar de bezoeker (associatie, PCO, corporate klant, tussenbureau, Limburg partner) de juiste informatie vindt om zijn event in Limburg succesvol te laten zijn.

03. Community Building

Onze successen hangen grotendeels af van de samenwerkingen met onze partners en stakeholders. Daardoor zijn overleggen binnen diverse stuurgroepen, passiegroepen, partnergroepen etc. van groot belang. Wat zijn de doelstellingen van de verschillende groepen en hoe kan het BLCB helpen om aan die doelstellingen te voldoen? Wat leeft er binnen de groepen en hoe kunnen we ze helpen met de kennis die wij hebben en de service die wij bieden?

Ons doel is om online en offline platformen te creëren waar mensen met gemeenschappelijke interesses of doelen regelmatig samenkomen om kennis en ervaring te delen en acties met elkaar te ondernemen.

Doelen & tacktieken

Onze lange termijn doelen komen rechtstreeks voort uit de geformuleerde missie. Aan de hand van bewuste tactieken willen we deze doelstellingen vlot en efficiënt realiseren. De jaarlijkse doelen, in deze uitgave voor die van 2020, zijn geformuleerd in tastbare resultaten die een objectieve evaluatie en gerichte bijsturing mogelijk maken.

01
Naamsbekendheid van Limburg als congres- en vergaderbestemming in binnen- en buitenland
02
In samenwerking met lokale en nationale partners MICE groepen naar Limburg halen
03
Het BLCB is de toegangsportal voor alle MICE gerelateerde onderwerpen in Limburg
04
Professionele samenwerking tussen de Limburgse overheden, toeristische partners, economische partners en de kennisactoren
01
Aantal corporate leads voor Limburg verhogen met 10% t.o.v. 2019

02
Aantal qualified congres leads* voor Limburg: 30. Aantal Biddings: 6. Aantal wins: 2

03
Lancering nieuwe website, brochure en nieuwsbrieven
04
Minimaal 3 activiteiten organiseren voor toeristische ondernemers in Limburg zodat kennis en ervaring gedeeld worden en ervoor zorgen dat iedereen een MICE professional is binnen het zakentoerisme.
05
Opstart community building met kennisexperts in de 7 kennissectoren.

* een qualified lead is een lead tussen de 50 en 500 deelnemers die past binnen de key economic clusters van Limburg

(C)= Conferences en (M)= Meetings

 • Deelnemen aan beurzen en workshops, zoals: IMEX (C, M), ICCA workshops (C) en BBT Online (M)
 • Inspirational Visit and Site Visits, zoals Inspiration Seminar (C, M), PCO Site visits (C) en Individual Site Visits (C, M)
 • Lidmaatschappen associaties en deelname aan hun activiteiten, zoals SITE (m, ICCA (C) en MPI (C, M)
 • Salesdrives,zoals met Limburgse partners (M) en met Nederlands Limburg (C)

 • De huidige website transformeren naar een dynamisch platform waar iedere type doelgroep zijn informatie vindt
 • Verankeren van CRM systeem in ons dagelijkse werkzaamheden
 • Brochure opzetten voor de interne werking: wie zijn we en hoe kunnen we je helpen?
 • Brochure opzetten met Limburgse assets en speerpunten voor de meeting industry
 • Meer naamsbekendheid door nieuwsbrieven en persberichten

(C)= Conferences en (M)= Meetings

 • Partnerships bewerkstellingen met key stakeholders (C)
 • Passiegroepen detecteren, vormen en aanmoedigen om congressen binnen hun vakgebied hier te organiseren (C)
 • Samenwerking convention bureaus Vlaanderen, Visit Flanders en Nederlands Limburg (C, M)
 • Organiseren partnerbijeenkomsten waar Limburgse partners kennis delen en salestrainingen krijgen (C, M)

Doellanden & Doelgroepen

 • Voor de associatiewerking wordt er gewerkt op zowel regionaal niveau (met de lokale kennisactoren) als internationaal niveau (daar waar de associaties zich bevinden en de congressen worden georganiseerd).
 • Voor de corporate werking richten we ons proactief op België, Nederland en Duitsland (Nordrhein Westfalen).

De doelgroepen verschillen per werking:

Corporate
(Meetings & Incentives & Events):
 • Corporate bedrijven
 • Incentive- en eventbureaus
 • Destination Management Companies (DMC)
Associaties
(Conferences):
 • Associaties
 • Professional Conference Organizers (PCO)
 • Limburgse actoren binnen de kennisspeerpunten

We bereiken bovenstaande doelgroepen via diverse sales- en marketingactiviteiten.

BLCB
50% associatiemarkt
50% corporatemarkt


HASSELT

80%

pro-actief corporate

20%

pro-actief associatiemarkt


GENK

80%

pro-actief corporate

20%

pro-actief associatiemarkt


Overige Limburgs partnersteden

100%

corporatemarkt


Contact

Belgian Limburg Convention Bureau
Universiteitslaan 3, B-3500 HASSELT

office: +32 (0) 11 3 059 61
www.blcb.be
info@blcb.be

#belgianlimburg

Belgisch Limburg door de ogen van de Limburgers en hun bezoekers. Ook op bezoek in Limburg? Hashtag je foto op Instagram en deel jouw favoriete plek of bezigheid hier.